Вибрані публікації

Олександр Семенович Климишин

 • Климишин О.С. Онтогенез і вікові особливості короткокореневищного багаторічника Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin. // Укр. ботан. журн. – 1981. – 38, № 5. – С. 13–17.
 • Климишин А.С. Структура ценопопуляций Luzula sylvatica (Juncaceae) в растительных сообществах Украинских Карпат // Бот. журн. – 1985. – Т. 70, № 8. – С. 71–73.
 • Малиновский К.А., Царик И.В., Климишин А.С. Изменения структуры ценопопуляций растений в процессе дигрессивной смены елового леса // Бот. журн. – 1986. – Т. 71, № 7. – С. 871–880.
 • Климишин О.С. Наукові основи природничої музейної діяльності // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2000. – Т. 15. – С. 11–21.
 • Климишин О.С. Наукова концепція фондової роботи Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2001. – Т. 16. – С. 3–32.
 • Климишин О.С. Природнича музейна термінологія: Словник-довідник. – Львів, 2003. – 244 с.
 • Климишин О.С. Зміст і завдання комунікаційної діяльності природничих музеїв // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2005. – Вип. 21. – С. 5–10.
 • Климишин О.С. Саморегуляція, самоорганізація та еволюційні зміни сукцесійних систем високогір’я Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2009. – Вип. 25. – С. 25–38.
 • Климишин О.С. Оптимізація, охорона і раціональне використання рослинності високогір’я та верхньої межі лісу Українських Карпат // Вісн. Львів. у-ту. Сер. біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 27–40.
 • Климишин О.С. система зберігання гербарних фондів // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 11–24.
 • Бублик Я.Ю., Климишин О.С. Екологічні ніші ксилосапротрофних аскомікотів гірських лісових екосистем // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2016. – Вип. 32. – С. 49–60.
 • Климишин О.С., Сичак Н.М. Таксономічна структура колекційних фондів родини Orchidaceae у провідних гербаріях Львова. – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(4): 379–388.
 • Климишин О.С., Шидловський І.В. Природнича музеологія. – Львів, 2017. – 208 с. – (Навчальний посібник). Електронне видання, режим доступу: http://zoomus.lviv.ua/files/nature, вільний.
 • Климишин О.С. Основи природничої музеології. – LAP Lambert Academic Publishing, 2017. – 177 с.