Вибрані публікації

Юрій Миколайович Чернобай

 • Чернобай Ю.Н., Царик И.В. Интенсивность биологического круговорота в коренных и производных биогеоценозах Карпат // Лесоведение, 1981, № 6. – С. 32-38.
 • Голубец М.А., Я.П.Одинак, Ю.Н.Чернобай и др. Биогеоценотический покров Бескид и его динамические тенденции.-К: Наук.думка, – – 239 с.
 • Чорнобай Ю.М. Трансформація рослинного детриту в природних екосистемах. –Львів: вид-во ДПМ НАНУ, – – 352 с.
 • Чернобай Ю.Н., И.Я.Капрусь, В.Б. Ризун, В.В. Меламуд и др. Экология и фауна почвенных беспозвоночных западного Волыно-Подолья. К: Наукова думка, 2003. – 387 с.
 • Голубець М.А., Чорнобай Ю.М. Консорція як елементарна екологічна система // Укр. ботан. журн. 1983, № 6. – С. 23-28.
 • Чернобай Ю.Н. Функциональная характеристика разложения лесных подстилок // Разложен. растит. остат-ков в почве. – М.: Наука, 1985. – С. 49-67.
 • Чорнобай Ю.М.  Функціональні  моделі обмінних процесів у підстилках лісових угруповань Чорногори  Українські Карпати) // Укр. ботан. журн., 1985. – С. 28-32.
 • Чернобай Ю.Н., Дидух О.Г., Павлюк М.А. Формирование биохимической    среды обитания популяций   растений под влиянием подстилок // Динамика ценопопуляций травян .растен. К.: Наукова думка, 1987. – С. 113-121.
 • Чернобай Ю.Н. Исходные задачи эколого-ин-формационной организации  регионального природовед-ческого музея // Каталог музейних фондов. Сб. научн. трудов. – Львов:1990. – С. 197-202.
 • Голубец М.А., Одинак Я.П., Чернобай Ю.Н. и др. Антропогенная динамика биогеоценотического покрова верховья бассейна Днестра и ее    экологические последствия // Общие проблемы биогеоценологии. – М. : Наука,1990. – С. 19- 31.
 • Чернобай Ю.Н., Марискевич О.Г. Диагностика антропогенных изменений детрита в бурых   горно-лесных почвах Карпат // Деградация и восстанов. лесных почв – М.: Наука, 1991. – С. 163-174.
 • Чорнобай Ю.М.  Вивчення та морфометрично-функціональне визначення підстилок у природних екосистемах // Львів: вид-во ДПМ НАН України. – 1995. – 50 с.
 • Чорнобай Ю.М.  Детрит як функціональний чинник біоресурсів грунту // Наук. зап. ДПМ НАН України - Львів:ДПМ НАН України. – 1996, т. 12. – С. 3- 31.
 • Чорнобай Ю.М., Вовк О.Б.  Становлення та перспективи досліджень екології антропогенізованих ґрунтів // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2006. – Вип. 22. – С. 79-92.
 • Czarnobaj Ju., Boruszczak M. Ksztaltowanie transgranicznych obszarów chronionych a rozwój turystyki // Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospo-darki regionalnej.- Zbiór mat.pokonf.14-15.09. 2006.Gdaósk/WSTiH, 2006. – С. 65-74.
 • Czarnobaj Ju. Lasy i obszary transgraniczne w interpretacji mnemoniczno-muzealnej // Zarządzanie  ochroną przyrody w lasach. – Tuchola: WSZŚ. – 2011. – Т.V. – S. 211 – 227. 
 • Чорнобай Ю.М. Принципи класифікації підстилок та фітодетриту за умов антропізації // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: РВВ  НЛТУ України. – 2011, вип. 21.16. – С. 149 – 157.
 • Czarnobaj Ju. Detrytusowe wskażniki stabilności chronionych  lasów Karpat // Zarządzanie ochroną przyrody w lasach - Tuchola: WSZŚ. – 2014. - T.VII.  –  S. 231-250.
 • Чорнобай Ю.М., Бриндза В.О. Проект стратегії збалансованого розвитку музею // Наукові записки ДПМ НАНУ, випуск 30. – Львів, 2014. – С. 3 - 22.
 • Чернобай Ю. Детритные показатели стабильности заповедных лесов Карпат// "Zarządzanie ochroną przyrody w lasach", Tuchola: WSZŚ. – 2015, T. VIII. – S. 62 – 81.
 • Чернобай Ю.М. Феномен В. Дідушицького у тенденціях новітньої музеології // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. – Львів, 2015. – 31. – С. 3-14.
 • Чернобай Ю.М. Мережене розширення методологічних меж природничої музеології // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. – Львів, 2016. – 32. – С. 3 -14.
 • Чернобай Ю.М. Музеєзнавче опрацювання фрагментованих об’єктів природи // Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького НПП та інших природоохоронних територій» (Шацьк, 7-10 .09. 2017). – Львів: вид-во СПОЛОМ. – – С. 117-121.