Діяльність

Лабораторія різноманіття та антропогенезу ґрунтів

Від початку функціонування лабораторії основна увага приділялась дослідженням трансформації фітодетриту в екосистемах Українських Карпат. Було запропоновано нові, адаптовано і доповнено існуючі теоретичні та емпіричні положення стосовно детритного блоку з екосистем різних рангів. Досліджено типові режими трансформації опаду і шарів розкладу підстилок у корінних та похідних угрупованнях. Розроблено та запроваджено регіональну класифікацію підстилок екосистем Карпатського регіону України. Визначено суть наукового напрямку екологічної сапродинаміки.

З 1996 року лабораторія працювала над дослідженням антропогенних ґрунтів Розточчя-Опілля та їх функціональної спроможності. В рамках цієї теми було вивчено особливості формування і функціонування ґрунту в зонах впливу різних типів антропогенної діяльності. Показано специфіку кількісних та якісних змін водно-фізичних та фізико-хімічних параметрів природно-антропогенних та антропогенних ґрунтів, особливості їх просторової диференціації в техногенних та урбанізованих ландшафтах. Накреслено напрямки оптимізації та відновлення екологічних функцій ґрунту в урбанізованих та техногенних екосистемах. Визначено об’єкти, специфіку, напрямки та варіанти періодичності ведення ґрунтового моніторингу в умовах міста; запропоновано пакет грунтово-екологічних показників для ведення моніторингу, встановлено рівень їх репрезентативності.

З 1998 року у лабораторії проводяться дослідження еколого-енергетичної диференціації едафотопів у біогеоценозах басейну верхнього Дністра. В межах цієї теми було встановлено залежність енергетичних ресурсів едафотопів від кількості та якісного складу органічної речовини, досліджено гумусовий та еколого -енергетичний стан ґрунтів первинних екосистем басейну верхнього Дністра, вивчено зміни кількісних, якісних та енергетичних параметрів органічної речовини ґрунту під впливом лісо- та сільськогосподарського освоєння, запропоновано заходи щодо оптимізації еколого-енергетичного стану антропогенізованих едафотопів.

З 2002 року співробітники лабораторії працюють над дослідженням грунтового різноманіття природоохоронних та особливо цінних об’єктів заходу України. На підставі досліджень природних і антропізованих ґрунтів, розроблено систему і методику виділення та документування ґрунтових еталонів, принципи їх охорони та визначені еталонні ділянки їх поширення.

З 2015 року у лабораторії проводяться дослідження різноманіття ґрунтів та угруповань ґрунтової мезофауни заплавних комплексів. В межах цієї теми здійснюється вивчення морфології, фізичних та фізико-хімічних властивостей природних та осушених алювіальних ґрунтів, а також оцінка їх еколого-функціональної спроможності, вивчення структурно-функціональної організації угруповань ґрунтових безхребетних та їх змін під впливом антропогенної трансформації середовища і взаємозв'язок цих динамічних показників з властивостями ґрунтів. Також проводиться оцінка впливу антропогенної фрагментації на заплавні екосистеми та розробка оптимізаційних заходів щодо збереження біорізноманіття та охорони ґрунтів заплав.