Положення про Центр колективного користування науковими приладами "Педобіологія" HAH України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Центр колективного користування науковими приладами "Педобіологія" HAH України (далі ‑ Центр) створено на базі Державного природознавчого музею НАН України (далі ‑ Музей) з метою найраціональнішого використання сучасних наукових приладів для проведення таксономічних досліджень дрібних організмів, зокрема вивченні морфології, анатомії, біології та фізіології безхребетних тварин грунту.

     1.2. Центр зобов'язується забезпечити якісну та ефективну роботу закуплених мікроскопічних приладів, їх необхідне фахове обслуговування, умови найкращого використання в інтересах наукової спільноти НАН України.

     1.3. Це положення розроблено відповідно до типового положення про Центр колективного користування науковими приладами з наукового напряму НАН України, затвердженого 28.04.04 розпорядженням №322 Президії Національної академії наук України.

 

2. СТРУКТУРА, ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ

     2.1. Центр колективного користування приладами є надбанням Національної академії наук України. Прилади Центру перебувають на балансі Державного природознавчого музею НАН України.

     2.2. Центр входить до складу відділу біотаксономії та еволюції Музею як неструктурний науковий підрозділ без статусу юридичної особи. Центр має власну назву ‑ Центр "Педобіологія", яка разом з положенням про Центр затверджується Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України (далі - Комісія).

     2.3. Головним завданням Центру є надання науковцям НАН України можливості проводити мікроскопічні дослідження на базі сучасної оптичної системи фірми "Olympus", яка обслуговується кваліфікованим персоналом, здатним забезпечувати використання наявного обладнання на високому технічному рівні та надавати кваліфіковані консультативні послуги.

     2.4. Директор Музею своїм наказом призначає керівника та відповідний штат працівників Центру. Загальне керівництво роботою Центру покладається на директора Музею.

     2.5. Музей, в якому створено Центр, не менше одного разу на рік звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення загальної біології НАН України. У загальному річному звіті дані про роботу Центру подаються Музеєм окремим розділом. Типова структура такого розділу розробляється відповідною Комісією НАН України.

     2.6. Бюро Відділення загальної біології НАН України з метою контролю діяльності Центру розглядає питання його роботи. У випадку незадовільної роботи Центру Відділення може у встановленому цим положенням порядку порушити питання про зміну базової наукової установи і передачу їй обладнання, або закриття Центру.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

     3.1. Інформація про Центр та обладнання, що надається для колективного користування, його основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, має бути розміщена на веб-сторінці Музею або відповідному сайті НАН України.

     3.2. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні Центру (далі ‑ Замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро відділеня загальної біології НАН України, свої заявки про кількість годин, терміни проведення досліджень та їх тематику.

     3.3. Бюро Відділення загальної біології НАН України за поданням директора Музею затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру.

     3.4. Директор Музею своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення загальної біології НАН України, визначає графік роботи Центру з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів/обладнання.

     3.4. При плануванні робочого часу Центр виходить з таких норм: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб базової наукової установи Центру, 3 години надається безкоштовно для замовників інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години надається для платного використання обладнання Центру іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством. Для роботи у дві зміни (12 годин робочого часу) встановлюються такі норми, що пропорційні формулі 5:4:3 год. Використання часу роботи наукової оптичної системи реєструється в робочому журналі.

     3.5. При плануванні використання робочого часу наукової оптичної системи приладу директор Музею може застосовувати інші співвідношення використання робочого часу для власних потреб та платних послуг, однак час безкоштовного колективного використання наукових приладів Центру залишається незмінним (тобто, 3 години при 8-годинному робочому дні і 4 години при 12-годинному робочому дні).

     3.6. Платні послуги з використання приладів Центру для потреб інших замовників надаються згідно з чинним законодавством України.

     3.7. Музей забезпечує всі витрати, пов'язані з використанням наукового обладнання, наданого Центру.

 

4. ЗМІНА БАЗОВОЇ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ, ЗАКРИТТЯ ЦЕНТРУ

     4.1. У разі недотримання вимог даного Положення, неналежної організації роботи Центру з боку Музею щодо забезпечення доступу до колективного користування обладнанням Центру для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро відділення загальної біології НАН України подає Комісії пропозиції щодо передачі закріпленого за Центром приладу іншій науковій установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.

     4.2. Комісія розглядає пропозиції Бюро відділення загальної біології НАН України згідно з розділами 1 і 2 даного Положення, приймає рішення про зміну базової наукової установи або закриття Центру і подає його на затвердження Президії НАН України.