Положення про Центр колективного користування науковими приладами "Педобіологія" HAH України

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр колективного користування науковими приладами "Педобіологія" HAH України (далі ‑ Центр) створено на базі Державного природознавчого музею НАН України (далі ‑ Музей) з метою ефективного використання сучасних наукових приладів та надання доступу до наукового обладнання для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - дослідження і розробки).

1.2. Центр створено та діє відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 703, розпорядження Президії Національної академії наук України від 28 квітня 2004 р. №322 та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в науковій та науково-технічній сферах, з урахуванням особливостей, передбачених цим Положенням.

1.3. Метою створення Центру є ефективне використання та надання доступу до наукового обладнання для проведення таксономічних досліджень дрібних організмів, зокрема вивчення морфології, анатомії, біології та фізіології безхребетних тварин ґрунту вітчизняними та іноземними вченими відповідно до умов, визначених у регламенті доступу до наукового обладнання та користування ним.

До суб’єктів наукової та науково-технічної діяльності, яким можуть надаватися послуги Центру, належать наукові та науково-педагогічні працівники, студенти, магістри, аспіранти, ад’юнкти і докторанти, інші вчені, а також наукові установи, заклади вищої освіти, музеї, інші юридичні особи незалежно від форми власності, що мають відповідні наукові підрозділи, та громадські наукові організації.

Учасниками Центру можуть бути наукові установи та заклади вищої освіти, які уклали договір про спільну діяльність без утворення юридичної особи та без об’єднання вкладів (далі - договір про спільну діяльність) з метою оптимального використання наукового обладнання для проведення досліджень і розробок.

Замовниками послуги з проведення досліджень і розробок з використанням наукового обладнання можуть бути суб’єкти наукової та науково-технічної діяльності, які не є учасниками Центру та з якими укладено договір про надання такої послуги.

Центр належить до суб’єктів дослідницької інфраструктури. Центр може надавати платні послуги в установленому законодавством порядку.

Науковому обладнанню (складовій частині наукового обладнання) в установленому порядку може бути надано статус наукового об’єкта, що становить національне надбання.

 

  1. СТРУКТУРА, ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ

2.1. Центр колективного користування приладами є надбанням Національної академії наук України. Прилади Центру перебувають на балансі Державного природознавчого музею НАН України.

2.2. Центр входить до складу відділу Біосистематики та еволюції Музею як неструктурний науковий підрозділ без статусу юридичної особи. Центр має власну назву ‑ Центр "Педобіологія", яка разом з положенням про Центр затверджується Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України (далі - Комісія).

2.3. Завданнями Центру є:

1) надання науковцям НАН України можливості проводити мікроскопічні дослідження на базі сучасної оптичної системи фірми "Olympus", яка обслуговується кваліфікованим персоналом, здатним забезпечувати використання наявного обладнання на високому технічному рівні та надавати кваліфіковані консультативні послуги.

2) сприяння реалізації наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок та наукових (науково-технічних) проектів Музею;

3) залучення студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених до виконання науково-дослідних робіт;

4) проведення спільних досліджень і розробок з вітчизняними та іноземними науковими установами та закладами вищої освіти;

5) сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву Музею.

2.4. Центр відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

1) якісну та ефективну роботу наявних мікроскопічних приладів та умови повноцінного використання в інтересах наукової спільноти України та світу;

2) наявність кваліфікованих та компетентних фахівців, які забезпечують технічне обслуговування наукового обладнання, проведення регламентних та інших робіт на науковому обладнанні;

3) технічне обслуговування наукового обладнання, проведення регламентних та інших робіт на науковому обладнанні;

4) інформаційну, технічну, консультаційну, методичну, організаційну підтримку під час проведення науково-дослідних робіт на науковому обладнанні;

5) наявність і дотримання регламенту доступу до наукового обладнання та користування ним;

6) наявність інструкції щодо користування науковим обладнанням;

7) відкритий доступ до наукових даних, що отримані за рахунок державних коштів, та їх повторне використання, якщо це передбачено умовами відповідних договорів про надання послуг Центром, крім обмежень щодо захисту персональних даних, інформації, прав інтелектуальної власності, національної безпеки;

8) дотримання принципу гендерної рівності та принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

2.5. Директор Музею своїм наказом призначає керівника та відповідний штат працівників Центру. Загальне керівництво роботою Центру покладається на директора Музею.

2.6. Музей, в якому створено Центр, не менше одного разу на рік звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення загальної біології НАН України. У загальному річному звіті дані про роботу Центру подаються Музеєм окремим розділом. Типова структура такого розділу розробляється відповідною Комісією НАН України.

2.7. Бюро Відділення загальної біології НАН України з метою контролю діяльності Центру розглядає питання його роботи. У випадку незадовільної роботи Центру Відділення може у встановленому цим положенням порядку порушити питання про зміну базової наукової установи і передачу їй обладнання, або закриття Центру.

 

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Інформація про Центр та обладнання, що надається для колективного користування, його основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, має бути розміщена на веб-сторінці Музею або відповідному сайті НАН України та повинна містити: перелік, основні характеристики наукового обладнання; перелік досліджень і розробок, що можуть бути проведені на науковому обладнанні; графік роботи Центру; контактні дані осіб, на яких покладено обов’язки з координації надання Центром послуг з проведення досліджень і розробок.

3.2. Бюро Відділення загальної біології НАН України за поданням директора Музею затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру.

3.3. Директор Музею своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення загальної біології НАН України, визначає графік роботи Центру з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів/обладнання.

3.4. При плануванні робочого часу Центр виходить з таких норм: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб базової наукової установи Центру, 3 години надається безкоштовно для замовників інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години надається для платного використання обладнання Центру іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством. Для роботи у дві зміни (12 годин робочого часу) встановлюються такі норми, що пропорційні формулі 5:4:3 год. Використання часу роботи наукової оптичної системи реєструється в робочому журналі.

3.5. При плануванні використання робочого часу наукової оптичної системи приладу, Музей може застосовувати інші співвідношення використання робочого часу для власних потреб та платних послуг, однак час безкоштовного колективного використання наукових приладів Центру залишається незмінним (тобто, 3 години при 8-годинному робочому дні і 4 години при 12-годинному робочому дні).

3.6. Музей забезпечує всі витрати, пов'язані з використанням наукового обладнання, наданого Центру.

3.7. Центр може надавати послуги з проведення досліджень і розробок з використанням наукового обладнання, яке перебуває в його розпорядженні, замовнику послуги.

3.8. Послуги на проведення досліджень з використанням наукового обладнання Центру на безоплатній основі можуть надаватися на підставі договорів про наукову і творчу співпрацю між Музеєм і науковими установами, або закладами вищої освіти.

3.9. Послуги з проведення досліджень і розробок з використанням наукового обладнання Центру можуть надаватися замовнику на платній основі відповідно до договору про проведення досліджень і розробок з використанням наукового обладнання. Вартість послуг з проведення досліджень і розробок з використанням наукового обладнання визначається Музеєм.

3.10. Переважне право на користування науковим обладнанням надається працівникам Музею, наукових установ НАН України, замовникам послуг з проведення досліджень і розробок, які здійснюються на замовлення держави в межах пріоритетних напрямів наукової (науково-технічної) діяльності.

3.11. Центр має право відмовляти у наданні послуг у разі, коли заплановане дослідження або розробка заборонені законодавством або можуть призвести до виходу наукового обладнання із робочого стану, порушення правил користування науковим обладнанням або невиконання інших вимог, передбачених Положенням про Центр.

 

  1. ЗМІНА БАЗОВОЇ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ, ЗАКРИТТЯ ЦЕНТРУ

4.1. У разі недотримання вимог даного Положення, неналежної організації роботи Центру з боку Музею щодо забезпечення доступу до колективного користування обладнанням Центру для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро відділення загальної біології НАН України подає Комісії пропозиції щодо передачі закріпленого за Центром приладу іншій науковій установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.

4.2. Комісія розглядає пропозиції Бюро відділення загальної біології НАН України згідно з розділами 1 і 2 даного Положення, приймає рішення про зміну базової наукової установи або закриття Центру і подає його на затвердження Президії НАН України.