Правила для авторів

     У щорічнику публікуються статті з профільних наукових дисциплін природничого музею - загальної і природничої музеологіїї, екології, ботаніки, зоології, палеонтології і стратиграфії, ґрунтознавства тощо. Повідомлення про результати наукових досліджень, а також матеріали про різні події наукового і музейного життя публікуються у рубриках "Короткі повідомлення", "Нові таксони", "Методика досліджень", "Історія науки", "Ювілейні дати", "Втрати науки", "Хроніка" та ін.

     При підготовці статей до публікації просимо авторів дотримуватися таких правил:

     1. Наукові статті повинні мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

     2. Для публікації приймаються статті (як правило, обсягом від 6 до 12 стор.) підготовлені на матеріалах отриманих в результаті наукового опрацювання музейних фондів та зібраних під час проведення польових досліджень, які відповідають напрямам діяльності музею, короткі повідомлення (до 2 стор.), замітки (до 0,5 стор.).

     3. Статті приймаються українською, англійською та російською (виключно від авторів, які живуть за межами України) мовами. Тексти рефератів (не більше 8-10 строк) слід подавати мовами відмінними від мови основного тексту.

     4. Стаття має бути набрана на комп'ютері (шрифт Times New Roman, розмір - 10, відступ - 0,75 см), роздрукована з одного боку аркуша паперу формату А-4 через 1 (один) інтервал; ширина полів з лівого боку - 40, з правого - 40, зверху - 54, знизу - 53 мм.

     5. Розташування матеріалу має бути таким: перед заголовком обов'язково подається індекс УДК і відомості про автора (ім'я, по батькові та прізвище в називному відмінку, розмір шрифту - 10), назва статті (розмір шрифту - 10, прописними літерами, шрифт - напівжирний), реферати, текст статті з таблицями, список літератури, підписи до рисунків.

     6. Реферат слід писати за такою формою: прізвище автора, ініціали (розмір шрифту - 9, курсивом). Назва статті (розмір шрифту - 9, шрифт - напівжирний). Власне текст (шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 9, відступ - 0,5 см).

     7. Заголовки і підзаголовки слід відокремлювати від основного тексту зверху і знизу одним інтервалом.

     8. Цифровий матеріал по можливості зводиться в таблиці і не дублюється в тексті. Таблиці повинні бути компактними, мати порядковий номер, а їх шапки (шрифт може бути довільної величини, але не більше - 10) - точно відповідати змісту граф. Усі цифри в таблицях повинні відповідати цифрам у тексті.

     Всі математичні формули мають бути старанно вивірені та чітко вписані в текст.

     9. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Фотографії мають бути контрастними, рисунки - чіткими. Графіки і діаграми подаються на окремих файлах. На звороті кожного рисунка проставляється його порядковий номер, пишеться прізвище першого автора, зазначається, де верх і низ. Графіки та схеми не слід перевантажувати текстовими надписами. У підписах до рисунків наводиться назва рисунка і пояснюється значення усіх кривих, літер, цифр та інших умовних позначень. У підписах до мікрофотографій вказується збільшення (окуляр, об'єктив) і метод забарвлення або імпрегнації матеріалу. Місце, де в тексті є перше посилання на рисунок або таблицю, відмічається на лівому полі квадратом, в якому проставляється номер рисунка.

     10. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих скорочень хімічних та математичних величин, мір, термінів, не дозволяються. Фізичні величини наводяться в одиницях системи СІ.

     11. Назви видів рослин і тварин у тексті при першому згадуванні виду і роду вказуються з їх авторами, далі назви цих таксонів наводяться латинською мовою без авторів або мовою, яка використовується в тексті. У геоботанічних статтях назви формацій подаються тільки латинською мовою, назви видів у асоціаціях теж наводяться латинською мовою, без авторів.

     12. Список літератури (шрифт - 9) складається за абетковим принципом і нумерується за допомогою функції автоматичної нумерації. При посиланні на літературне джерело в тексті у квадратних дужках слід навести порядковий номер, який відповідна праця має в списку літератури. Праці одного й того ж автора (чи разом зі співавторами) розміщуються в хронологічній послідовності. Посилання на неопубліковані праці не дозволяється.

     При посиланні на статті із періодичних видань (журнали, вісники, наукові записки тощо) слід обов'язково навести прізвища та ініціали всіх авторів, назви статті і журналу (вісника), рік, том, номер (випуск), першу і останню сторінки статті. Приклади:

 • Ловеліус О.Л., Павлюс М. Новий вид роду Alchemilla L. // Укр. ботан. журн. - 1988. - 45, № 1. - C. 66-67.
 • Климишин О.С. Музейні природничі колекції як засіб наукового документування біорізноманітності // Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України. - Львів, 1998. - Т.14. - С. 3-5.
 • Работнов Т.А. Жизнеспособные семена в составе ценотических популяций как показатель стратегии жизни видов растений // Бюл. Моск. о-ва испытат. природы. Отд. биологии. - 1981.- № 9. - C. 68-78.
 • При посиланні на статті із збірників праць, тез та інших книг слід вказати прізвища та ініціали авторів, назви статей і видань, том (випуск), місце і рік видання, першу й останню сторінки статті. Приклади:
 • Полищук В.В., Недоступ А.Т, Ставинская А.М. Ценозы зообентоса рек Карпат // Лимнология горных рек и водоемов: Тез. докл. Всесоюз. совещ. (Ереван. 4 - 6 окт. 1965 г.). - Ереван, 1965. - C. 123-124.
 • Клоков В.М. Возможные изменения водной растительности Килийской дельты Дуная при отьеме его стока //XI конф. по Дунаю (Киев, сент., 1967): Тез. докл. - Киев, 1969. - C. 83-86.
 • Голубець М.А., Козак І.І. Екологія людини - особливий розділ науки // Екологія людини (Матеріали міжнар. теорет. семінару. Луцьк, трав., 1993 р.). - Луцьк, 1993. - С. 10-13.
 • Дзюбенко Н.В., Бокотей А.А Різке зниження чисельності крячка чорного на заході України // Екологічні основи охорони птахів: Зб. наук. праць. - Львів, 1999. - С. 43-44.
 • Бардин А.В. Семейство синицы // Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. - Т. 2. - С. 269-299.
 • При посиланні на книги та монографії слід вказати прізвища та ініціали авторів, назву видання, місто, видавництво, рік, загальну кількість сторінок. Приклади:
 • Криштофович А.М., Байковская Т.Н. Меловая флора Сахалина. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. - 122 с.
 • Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные / Ред. Н.А. Кохно. - Киев: Наук. думка, 1986. - 720 с.
 • Осичнюк Г.3. Бджоли-колетиди. - Київ: Наук. думка, 1970. - 158 с. - (Фауна України; Т.12, вип.4).
 • Червона книга Української РСР. - Київ: Наук. думка, 1980. - 504 с.

     Приклади оформлення посилань на препринти, автореферати дисертацій, депоновані праці:

 • Крохмальная Т.В. Гиппарионы позднемиоценовой фауны Новой Эметовки // Материалы по некоторым группам позднекайнозойских позвоночных Украины. - Киев, 1987. - С. 8-12. - (Препринт АН УССР, Ин-т зоологии. № 87.12).
 • Телюк П.М. Зообентос реки Днестр: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Киев, 1982. - 16 с.
 • Зеленчук Т.К., Зеленчук A.T. Изучение возрастных биоморфологических признаков и жизненного цикла равнинной популяций Anemone narcissiflora L. в связи с ее интродукцией и охраной / Терноп. гос. пед. ин-т. - Тернополь, 1986. - 24 с. - Деп. Укр.НИИНТИ 08.08.86, № 1870, Ук 86а.

     13. Наприкінці статті подається повна назва установи, в якій працює автор.

     14. Повідомлення про знахідки нових таксономічних груп будуть розглядатися редколегією лише за умови передачі дублетів зразків рідкісних видів та ізотипів до науково-природничих фондів Державного природознавчого музею НАН України.

     15. Стаття має бути старанно вивірена автором; сторінки з латинськими назвами рослин, хімічними та іншими формулами, цитатами візуються автором на полях. Статтю мають підписати всі автори.

     16. До редакції потрібно надіслати один надрукований примірник статті та дискету з відповідним файлом, яка повертається автору.

     17. Статті до чергового випуску збірника приймаються протягом року. Остаточний термін подання - 31 грудня поточного року.

     18. Рецензування поданих статей є закритим. До нього залучаються провідні спеціалісти з вказаних вище наукових напрямів.

     19. Редакційна колегія може відмовити у публікації статей, які не відповідають "Правилам для авторів" чи рецензування яких виявило недостатній науковий рівень, або повернути статті авторам на доопрацювання.

     20. Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори.