Положення про Наукові записки ДПМ

I. Загальні положення

 1. Збірник наукових праць "Наукові записки Державного природознавчого музею" (далі - "Наукові записки") продовжує традицію першого періодичного наукового видання музею - "Rozprawy i wіadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich" і попередніх випусків "Наукових записок Науково-природознавчого музею АН УРСР", 10 томів яких були опубліковані в період від 1951 до 1962 року. Поновлення видання "Наукових записок", починаючи з 11 тому, відбулося за рішенням вченої ради музею у 1994 році.
 2. Збірник зареєстровано як відомче видання в Науково-видавничій раді НАН України і має номер: ISBN 966-02-2806-6 (серія). Крім цього, кожне видання має додатковий номер ISBN у цій серії.
 3. "Наукові записки" внесені до переліку періодичних наукових фахових видань України, затвердженого Постановою ВАК України від 11.04.2001 р. за № 5-05/4.
 4. "Наукові записки" призначені для публікації результатів досліджень з профільних наукових дисциплін природничого музею - загальної і природничої музеології, екології, ботаніки, зоології, палеонтології і стратиграфії, ґрунтознавства тощо.
 5. Періодичність випуску "Наукових записок", як правило, один раз на рік.

II. Редакційна колегія

 1. У складі редакційної колегії "Наукових записок" повинно бути не менше п'яти докторів біологічних наук. Більшість у складі редакційній колегії повинні становити фахівці, основним місцем роботи яких є Державний природознавчий музей.
 2. До складу редакційної колегії "Наукових записок" входять: головний редактор, кандидатуру якого затверджує Президія НАН України, науковий редактор, відповідальний секретар і члени редколегії, кандидатури яких затверджує вчена рада музею.
 3. Редакційна колегія проводить відбір статей до друку, організовує їх рецензування, приймає рішення щодо можливості публікації статей і формує з них черговий випуск "Наукових записок".
 4. Рецензування поданих статей є закритим. До нього залучаються провідні спеціалісти з вказаних вище наукових напрямів.
 5. Редакційна колегія може відмовити у публікації статей, які не відповідають "Правилам для авторів" чи рецензування яких виявило недостатній науковий рівень, або повернути статті авторам на доопрацювання.

III. Порядок підготовки видання

 1. Підготовка оригінал-макета і тиражування збірника "Наукові записки" здійснюється у секторі природничої музеології та видавництва музею.
 2. Оригінал-макет "Наукових записок" підписується до друку головним редактором збірника виключно за рекомендацією вченої ради музею, про що зазначається у вихідних даних.

IV. Тиражування видання

 1. Тираж "Наукових записок" становить не менше 100 примірників.
 2. Розподіл накладу "Наукових записок" проводиться відповідно до наказу директора музею.

V. Реорганізація та ліквідація видання

 1. Усі зміни в порядку підготовки видання, а також статусу "Наукових записок" здійснюється відповідно до Статуту музею, Статуту Національної академії наук України та чинного законодавства.
 2. Рішення про припинення випуску або ліквідації "Наукових записок" приймає вчена рада музею.